SUDHARSHANA Homam Kit

Shastha

$27.99 
SKU: PUJ056

DESCRIPTION : This kit contains all the basic items needed for Sudharshana Homam Puja

contents :Turmeric, Kumkum, Chandan Powder, Cotton Thiri, Betelnut, Kalasavasthram (Cloth for Kalasam), Kalasa thread, Blouse piece, Pavitharam, Dharabai, Poorna Harathi Silk Cloth, Cloves, Raisins, Caradamom, Edible Camphor, Plain Camphor, Padimini Dhoop Cone, Viboothi (Sacred ash), Navadhanyam (9 Grains), Yanthram

Our Partner Brands/Platforms