SUDHARSHANA Homam Kit

Shastha

$27.99 
SKU: PUJ056

DESCRIPTION : This kit contains all the basic items needed for Sudharshana Homam Puja

INGREDIENTS : Turmeric, Kumkum, Chandan Powder, Cotton Thiri, Betelnut, Kalasavasthram (Cloth for Kalasam), Kalasa thread, Blouse piece, Pavitharam, Dharabai, Poorna Harathi Silk Cloth, Cloves, Raisins, Caradamom, Edible Camphor, Plain Camphor, Padimini Dhoop Cone, Viboothi (Sacred ash), Navadhanyam (9 Grains), Yanthra

Brands we carry